Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] Padavan FW - Tút tùn tụt, mọi thứ cho vô đây

@walkmansky Joined: 03/2008
#1
Ưng 2

[thảo luận] Padavan FW - Tút tùn tụt, mọi thứ cho vô đây

le…
lethanhtuan2895

06/2012

@lethanhtuan2895 06/2012
#55
Ưng 14
Vàng quan điểm
Chia sẻ các bác chặn quảng cáo VN ở rom padavan do em tự mod lại luôn, có whitelist cho bác nào thích

Truy cập Advanced Settings - Customization - Scripts - Run After Router Started
Thêm vào đoạn code vào dưới cùng

Bash:
### Check network is ready
while true; do sleep 15; ping -c1 8.8.8.8 > /dev/null && break; done

### Create Adblock List
echo "https://adaway.org/hosts.txt" >> /tmp/adblock.list
echo "https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts" >> /tmp/adblock.list

### Create WhiteList
#echo "googleadservices.com" >> /tmp/hosts.whitelist

### Get Adblock List
wget -qO- `cat /tmp/adblock.list` | sed 's/127.0.0.1/0.0.0.0/g' | grep -w ^0.0.0.0 | sed $'s/\r$//' | sed '/localhost/d' | sort -u > /tmp/hosts.downloaded
cat /tmp/hosts.whitelist | sed $'s/\r$//' | grep -vf - /tmp/hosts.downloaded > /tmp/hosts.blocked

### Remove downloaded list
rm -rf /tmp/adblock.list
rm -rf /tmp/hosts.downloaded

### Restart dnsmasq to update new hosts file
killall -SIGHUP dnsmasq

Nếu muốn thêm danh sách bỏ qua (whitelist), hãy xoá dấu '#' ở đầu dòng mục ### Create WhiteList
Ví dụ: muốn cho phép googleadservices.com và zing.vn, ta sửa như sau

Bash:
### Create WhiteList
echo "googleadservices.com" >> /tmp/hosts.whitelist
echo "zing.vn" >> /tmp/hosts.whitelist

Truy cập Advanced Settings - LAN - DHCP Server - Custom Configuration File "dnsmasq.conf"
Thêm vào đoạn code vào dưới cùng

Bash:
address=/0.0.0.0/0.0.0.0
addn-hosts=/tmp/hosts.blocked


Chúc các bác thành công

Nguồn của em: https://gist.github.com/ltt2801/6e3c687a1231cb490a545e68f2d32672