Tối giản việc đọc tin nổi bật, comment chất lượng nhiều reaction trên voz cho các fen bận rộn.

VozFen.com: [thảo luận] Cài đặt Adguard Home - Chặn quảng cáo trên VPS

@namlshb0002 Joined: 09/2010
#1
Ưng 23

[thảo luận] Cài đặt Adguard Home - Chặn quảng cáo trên VPS

na…
namlshb0002

09/2010

@namlshb0002 09/2010
#2
Ưng 18
Vàng quan điểm
#2 Cài đặt Adguard Home lên VPS

Vậy là xong các công việc và thao tác trên Web của Oracle Cloud.
Từ bây giờ sẽ chuyển qua Putty và giao diện dòng lệnh để thao tác cài đặt Adguard Home.

Login vào VPS vừa tạo ở trên bằng Putty.
Làm như hình và lưu ý các chỗ tô màu vàng thay đổi theo của các bạn.
 • User: [email protected]ủa-các-bạn.
 • Port: mặc định 22.
 • Hình thức kết nối tới server: dùng SSH.
 • Phần SSH --> Auth: chọn đường dẫn tới file Private Key đã lưu bên trên.
Đăng nhập vào sẽ hỏi Password của File hồi nãy lưu từ Putty GEN (nếu có):

Đăng nhập xong chuyển qua user root để có toàn quyền:
 • Gõ lệnh: sudo su


Các thao tác tiếp theo các bạn gõ lệnh lần lượt như sau:
 • Rất quan trọng và cần làm đầu tiên Cập nhật VPS:
 • yum -y update
 • Chờ một lúc khá lâu để vps cập nhật các gói lên bản mới nhất. Sau đó nên khởi động lại vps một lần và kết nối lại.
 • Khởi động lại bằng lệnh: reboot.
Sau đó cần dùng Putty để kết nối lại như trên.
 • Lại gõ: sudo su để có toàn quyền user.
 • Bắt đầu cài đặt Snap & Adguard Home theo hướng dẫn tại đây: https://snapcraft.io/install/adguard-home/centos
 • Lần lượt gõ các lệnh.
 • sudo yum install epel-release
 • sudo yum install snapd
 • sudo systemctl enable --now snapd.socket
 • sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
 • sudo reboot
Lệnh reboot sẽ Khởi động lại VPS để hoàn tất cài đặt Snap.
Kết nối lại với Putty. Sau đó cài Adguard Home bằng lệnh:

 • sudo snap install adguard-home
Hoàn tất cài đặt Adguard Home, nhưng vẫn chưa truy cập được do có Firewall.
Thay đổi và mở port để vào đc Adguard Home:

 • sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=3000/tcp --permanent
 • sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=53/udp --permanent
 • sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
 • sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
 • sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=853/tcp --permanent
 • sudo firewall-cmd --reload
Các lệnh trên sẽ giúp mở các port tương ứng như sau:
 • Port 3000 & 80: truy cập giao diện cài đặt & Quản lí Adguard Home.
 • Port 53: chính là máy chủ DNS.
 • Port 443: sử dụng giao thức bảo mật HTTPs
 • Port 853: sử dụng giao thức bảo mật DNS-over-TLS
 • Reload: áp dụng có hiệu lực các lệnh trên.

OK đến đây là đã cài đặt xong. Các bạn đã có thể truy cập theo địa chỉ sau để setup Adguard Home và sử dụng DNS.
 • Địa.Chỉ.IP.Của.Bạn:3000
 • Ví dụ: 14.168.18.267:3000
Tiến hành cài đặt Adguard Home theo vài bước đơn giản là xong.
Đến đây là đã có thể trỏ máy chủ DNS về IP của các bạn và dùng được rồi.

Update Adguard Home khi có bản mới:
 • sudo snap refresh adguard-home

Thêm các bộ lọc tùy thích. List tham khảo:

Một số Setting trong mục DNS Setting:Một số lưu ý khi dùng bản Ubuntu 20.04 trên máy ảo Oracle cloud:

1/ Dọn dẹp iptables:

Bản Ubuntu build sẵn của Oracle nhét đủ thứ linh tinh vào iptables, nên dọn sạch đi, đỡ rối và gây khó khăn khi cần mở port truy cập.
Code:
sudo su
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -F
netfilter-persistent save
Mục đích của các câu này là set iptables về defaut, mở hết tất cả các kết nối và xóa sạch các cấu hình linh tinh hiện có, sau đó lưu lại khi khởi động.

2/ Dùng UFW và chỉ cho phép 1 kết nối từ nhà vào máy ảo:

Khi iptables mở hết các kết nối thì đương nhiên là ai trên Internet cũng truy cập được vào máy ảo. Ubuntu có sẵn ứng dụng tường lửa ufw, mình sẽ dùng ufw để kiểm soát truy cập. UFW thực chất cũng gọi iptables lên để thi hành thôi, nhưng có cú pháp đơn giản hơn nhiều so với đám câu lệnh loằng ngoằng của iptables cũng như firewall-cmd.
Code:
ufw allow 22/tcp
ufw enable
Lưu ý thứ tự 2 câu trên, đầu tiên mở SSH, sau đó bật ufw lên. Do mặc định ufw sẽ chặn mọi kết nối từ ngoài vào nên nếu không mở SSH trước mà bật ufw lên thì tự mình đã khóa mình ở bên ngoài cửa luôn.

Tạo 1 script lấy IP từ tên miền dynamic dns của nhà và chỉ cho phép IP đó truy cập vào máy ảo, mình không dùng cách cho phép list IP VN truy cập vào nữa do nếu nạp list IP của VN vào thì đống câu lệnh của tường lửa sẽ phình ra quá nhiều, máy ảo xử lý cũng mệt.
Code:
nano ufw-ddns.sh

#!/bin/bash
HOSTNAME=THAY_TÊN_DDNS_VÀO_ĐÂY

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
  echo "This script must be run as root"
  exit 1
fi

new_ip=$(host $HOSTNAME | head -n1 | cut -f4 -d ' ')
old_ip=$(/usr/sbin/ufw status | grep $HOSTNAME | head -n1 | tr -s ' ' | cut -f3 -d ' ')

if [ "$new_ip" = "$old_ip" ] ; then
  echo IP address has not changed
else
  if [ -n "$old_ip" ] ; then
    /usr/sbin/ufw delete allow from $old_ip to any
  fi
  /usr/sbin/ufw allow from $new_ip to any comment $HOSTNAME
fi
Chỉnh cho script này chạy liên tục mỗi 2 phút để cập nhật IP:
Code:
chmod +x ufw-ddns.sh
crontab -e
*/2 * * * * /home/ubuntu/ufw-ddns.sh
Chỉnh ufw giữ trạng thái đang hoạt động khi restart máy, nếu không khi restart máy, ufw sẽ bị tắt:
Code:
nano /lib/systemd/system/ufw.service

Before=network.target
After=netfilter-persistent.service

3/ Tắt IPv6:

Mặc định máy ảo sẽ được cấp 1 IPv4 và 1 IPv6, bình thường mình chỉ dùng IPv4 nên mình tắt IPv6 này đi luôn cho đỡ rối
Code:
nano /etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"

update-grub
reboot
Sau khi reboot xong dùng lệnh sau để xem IP, nếu IPv6 biến mất là ok:
Code:
ip a

Bài dưới đây sẽ nâng cao bảo mật cho VPS và Adguard Home.

na…
namlshb0002

09/2010

@namlshb0002 09/2010
#3
Ưng 12
Vàng quan điểm
#3 Bảo mật HTTPs và DNS-over-TLS:
Tính năng quan trọng mà Adguard Home có sẵn, tốt hơn so với Pi-Hole vì ko cần config phức tạp.

Đăng kí 1 tên miền miễn phí
Vào trang web: http://www.freenom.com/en/index.html
Chọn và đăng kí 1 tên miền miễn phí bất kì mà bạn thích. Ví dụ như bên dưới.


Đăng kí xong các bạn Đăng nhập, vào phần quản lí DNS để trỏ về địa chỉ IP của các bạn.
Services --> My Domain --> Manage Freenom DNS.
Các bạn cần thêm 2 records như hình:
 • Record A: trỏ về địa chỉ IP.
 • Record CNAME: thêm www vào tên miền.


Mở lại Putty để thêm Tên miền vào VPS và cài đặt chứng chỉ HTTPS của Let's Encrypt.
Đầu tiên cần STOP Adguard Home để tránh xung đột services.
 • sudo snap stop adguard-home
Tiến hành cài đặt Let's Encrypt: (tham khảo từ HocVPS)
 • yum -y install certbot
 • certbot certonly --standalone
Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.


Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter.
Lưu ý: không nhập www. Chỉ nhập tên miền

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:
IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
/etc/letsencrypt/live/tên-miền-của-bạn/fullchain.pem.
Your cert will expire on 2021-01-16. To obtain a new version of the certificate in
the future, simply run Certbot again.
- Your Private key:

/etc/letsencrypt/live/tên-miền-của-bạn/privkey.pem
- If you lose your account credentials, you can recover through
e-mails sent to email-của-bạn.
- Your account credentials have been saved in your Certbot
configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
secure backup of this folder now. This configuration directory will
also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
making regular backups of this folder is ideal.
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
Lưu ý các thông tin mình bôi màu để input vào Adguard Home:
 • /etc/letsencrypt/live/tên-miền-của-bạn/fullchain.pem.
 • /etc/letsencrypt/live/tên-miền-của-bạn/privkey.pem
 • 2021-01-16: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)
Khởi đông lại Adguard Home:
 • sudo snap restart adguard-home
Vào trang quản trị của Adguard Home và cài đặt bảo mật. (Encryption Setting) như hình.
 • Đánh dấu tích vào: Enable Encryption
 • Đánh dấu tích vào Redirect HTTPS automatically.
 • Server name = tên miền của bạn.
 • Lưu ý điền 2 đường dẫn đến Let's Encrypt như bôi màu bên trên.

Lưu lại các setting: Save

Sau bước này, các bạn đã có thể truy cập vào trang Quản trị của Adguard Home bằng tên miền của bạn với bảo mật HTTPS.

Tự động gia hạn Let’s Encrypt​

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.
 • /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "sudo snap stop adguard-home" --post-hook "sudo snap restart adguard-home"
Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:
 • EDITOR=nano crontab -e
Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:
(trên Windows copy xong qua cửa sổ terminal bấm chuột phải là tự động paste)


30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "sudo snap stop adguard-home" --post-hook "sudo snap restart adguard-home" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công
 • crontab: installing new crontab
crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Adguard Home Service, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng.

na…
namlshb0002

09/2010

@namlshb0002 09/2010
#4
Ưng 25
Vàng quan điểm
#4 Bảo mật VPS nâng cao: Chặn các truy cập không mong muốn

Phương án 1: Khuyến khích dùng vì đảm bảo chống hack

Phương pháp bảo mật ở đây là chặn 100% request từ bên ngoài, chỉ cho duy nhất 1 IP cá nhân truy cập. Cách này thì đảm bảo 100% DNS của các bạn là private và ko ai có thể hack được. Các bạn tham khảo thêm ở đây:
https://www.mollberg.de/?Firewalld_on_Centos_7_with_dynamic_IP

Phương án 2: chỉ cho IP VN vào Whitelist và block tất cả các nước khác.
https://voz.vn/t/cai-dat-adguard-home-chan-quang-cao-tren-vps.178061/page-11#post-5670864
Cách chặn từng quốc gia quá phiền phức, phải chọn từng quốc gia một. Nên áp dụng cách chỉ cho IP VN kết nối vào, còn lại chặn hết, như thế triệt để hơn. Để làm việc này thì cần làm 2 bước chính:

 • Chỉnh IP VN vào Source IP của zone trusted (default source IP của zone public là any)
 • Chuyển zone default đang ở public sang zone drop

Khi 1 kết nối từ ngoài Internet đến server, FirewallD sẽ kiểm tra:

 • Source IP là bao nhiêu, nếu là IP VN => vào zone trusted, truy cập HTTP, DNS, SSH v.v...
 • Source IP khác IP VN => đang nằm ở zone drop => loại bỏ kết nối.

Loại bỏ cấu hình cũ, đưa FirewallD về default:

sudo su
rm -f /etc/firewalld/zones/*
firewall-cmd --complete-reload

Thêm các rule cho các dịch vụ hoạt động:

firewall-cmd --zone=public --add-port=3000/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=53/udp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=853/tcp --permanent

Download list IP VN:

wget https://www.ipdeny.com/ipblocks/data/countries/vn.zone

Thêm IP VN vào Whitelist:

firewall-cmd --new-ipset=whitelist --type=hash:net --option=family=inet --option=hashsize=4096 --option=maxelem=200000 --permanent
firewall-cmd --ipset=whitelist --add-entries-from-file=./vn.zone --permanent

Chỉnh Whitelist vào Source của zone Public:

firewall-cmd --zone=trusted --add-source=ipset:whitelist --permanent

Thay đổi zone mặc định thành zone drop:

firewall-cmd --set-default-zone=drop

Kiểm tra các zone :
firewall-cmd --list-all

Hiện lên như sau là OK:
drop (active)
target: DROP
icmp-block-inversion: no
interfaces: ens3

Khởi động lại FirewallD để áp dụng các cấu hình vừa chỉnh:

firewall-cmd --reload

Tổng hợp cấu hình FirewallD:

firewall-cmd --zone=public --add-port=3000/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=53/udp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=853/tcp --permanent
firewall-cmd --ipset=whitelist --add-entries-from-file=./vn.zone --permanent
firewall-cmd --zone=trusted--add-source=ipset:whitelist --permanent
firewall-cmd --set-default-zone=drop
firewall-cmd --reload


Phương án 3: Chặn theo IP list quốc gia. (hơi mất công & tốn thời gian vì phải chọn từng quốc gia) -> Không khuyến khích.

Đây là một cách dễ dàng để tạo Blacklitst IP bằng cách sử dụng các lệnh firewalld-cmd. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn cách chặn toàn bộ quốc gia không thể truy cập vào VPS/ DNS của các bạn. Tránh các hacker từ các quốc gia như Trung Quốc, Nga Ngố, v.v...

Tạo danh sách blacklist:
 • sudo su
 • firewall-cmd --permanent --new-ipset=blacklist --type=hash:net --option=family=inet --option=hashsize=4096 --option=maxelem=200000
Download Black-list blocks từ trang web ipdeny:
Thêm các quốc gia bạn muốn chặn vào blacklist:
Ở đây mình ví dụ: cn=TQ, us=Mỹ, de=Đức, ru=Nga. Các bạn thêm vào bao nhiêu tùy thích.
Khuyến khích các bác chặn càng nhiều càng tốt cho yên tâm (trừ VN)
Có thể tải về file trên về máy tính và để mở ra xem danh sách chi tiết.
Một số quốc gia thường bị chặn: ar, bd, bg, br, by, cn, co, il, in, ir, kp, ly, mn, mu, pa, sd, tw, ua, ro, ru, ve, sa, ca, eg, jo.
 • firewall-cmd --permanent --ipset=blacklist --add-entries-from-file=./cn.zone
 • firewall-cmd --permanent --ipset=blacklist --add-entries-from-file=./us.zone
 • firewall-cmd --permanent --ipset=blacklist --add-entries-from-file=./de.zone
 • firewall-cmd --permanent --ipset=blacklist --add-entries-from-file=./in.zone
 • firewall-cmd --permanent --ipset=blacklist --add-entries-from-file=./ru.zone
Từ chối truy cập từ các quốc gia trên bằng cách thêm blacklist vào drop zone của FirewallD.
 • firewall-cmd --permanent --zone=drop --add-source=ipset:blacklist
 • firewall-cmd --reload

Nhận xét cá nhân:
Ban đầu khi cài đặt DNS xong, mình chỉ chia sẻ cho một vài người bạn để sử dụng, tuy nhiên mỗi ngày vẫn có 2-3 request từ các bot scan vào DNS từ các quốc gia khác nhau. Sau khi mình áp dụng các phương pháp trên thì chỉ có các IP thật từ mình và bạn bè truy câp & sử dụng DNS từ Việt Nam. Do đó cá nhân mình thấy các phương pháp này phần nào có hiệu quả.

Xét theo độ toàn, Phương pháp 1 > 2 > 3 nhé.

Note cuối cùng:

Nếu bạn nào đọc xong bài và thấy rắc rối quá thì có thể mua Private DNS của ABPVN mình thấy rất tốt và giá cả hợp lý Mình đã dùng thử bên họ và rất ưng Ủng hộ hàng VN chất lượng cao.
https://private-dns.abpvn.com/payment/packages

ky…
kyocooro

@kyocooro
#215
Ưng 11
Gạch 2
Adguad nó có dns chặn quảng cáo sẵn luôn, cài làm gì cho mệt
Choose Use the following DNS server addresses and enter these:

IPv4

For "Default" servers:

94.140.14.14

94.140.15.15

For "Family protection" servers:

94.140.14.15

94.140.15.16

IPv6

For "Default" servers:

2a10:50c0::ad1:ff

2a10:50c0::ad2:ff

For "Family protection" servers:

2a10:50c0::bad1:ff

2a10:50c0::bad2:ff

Family là cho gia đình, chặn cả porn nhé. quan trọng nhất là chặn ad của youtube cho tivi thì không được, nên cũng hơi gân gà.

ky…
kyocooro

@kyocooro
#218
Ưng 11
Gạch 2
quan trong là riêng tư và bác tự quản lý domain muốn chặn, quản lý ip muốn chặt
Chỉ tổ mất thời gian thôi bác, .

ab…
abpvn

11/2017

@abpvn 11/2017
#225
Ưng 4
Giờ mới biết có cái Oracle cloud free tier

Cái AguardHome này thì mình dùng lâu rồi. Giờ mình con đang chạy giải pháp để tạo nhiều DNS AguardHome trên 1 VPS nữa.

Th…
Thanh Long Ver.1

@Thanh Long Ver.1
#610
Ưng 4
CloudFlare Team làm sao để thêm được bộ lọc vậy bro, cũng tạo rồi mà nghe khó chặn quảng cáo quá
Bước 1: Vô My Team => List để thêm list domain quảng cáo (mỗi list tối đa 1.000 domain)
Bước 2: Vô Gateway => Policies => DNS, rồi thêm như sau:


Chẳng hiểu sao nếu mình thêm nhiều list trong 1 DNS policy thì nó không hoạt động mà bắt mỗi list phải tạo 1 DNS policy, chắc free nên nó bắt làm thủ công tý

Ngoài ra nếu muốn chặn 18+ các kiểu thì thêm bộ lọc sau:


Bước 3: Nếu muốn cài vô Router cho cả nhà xài thì vào Gateway, Location rồi thêm Location, add địa chỉ IP nhà mình vào, thêm các DNS 172.64.36.1 và 172.64.36.2 vào router. Thế là xong

ra…
rainsg

@rainsg
#634
Ưng 8
Một số lưu ý khi dùng bản Ubuntu 20.04 trên máy ảo Oracle cloud:

1/ Dọn dẹp iptables:

Bản Ubuntu build sẵn của Oracle nhét đủ thứ linh tinh vào iptables, nên dọn sạch đi, đỡ rối và gây khó khăn khi cần mở port truy cập.
Code:
sudo su
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -F
netfilter-persistent save
Mục đích của các câu này là set iptables về defaut, mở hết tất cả các kết nối và xóa sạch các cấu hình linh tinh hiện có, sau đó lưu lại khi khởi động.

2/ Dùng UFW và chỉ cho phép 1 kết nối từ nhà vào máy ảo:

Khi iptables mở hết các kết nối thì đương nhiên là ai trên Internet cũng truy cập được vào máy ảo. Ubuntu có sẵn ứng dụng tường lửa ufw, mình sẽ dùng ufw để kiểm soát truy cập. UFW thực chất cũng gọi iptables lên để thi hành thôi, nhưng có cú pháp đơn giản hơn nhiều so với đám câu lệnh loằng ngoằng của iptables cũng như firewall-cmd.
Code:
ufw allow 22/tcp
ufw enable
Lưu ý thứ tự 2 câu trên, đầu tiên mở SSH, sau đó bật ufw lên. Do mặc định ufw sẽ chặn mọi kết nối từ ngoài vào nên nếu không mở SSH trước mà bật ufw lên thì tự mình đã khóa mình ở bên ngoài cửa luôn.

Tạo 1 script lấy IP từ tên miền dynamic dns của nhà và chỉ cho phép IP đó truy cập vào máy ảo, mình không dùng cách cho phép list IP VN truy cập vào nữa do nếu nạp list IP của VN vào thì đống câu lệnh của tường lửa sẽ phình ra quá nhiều, máy ảo xử lý cũng mệt.
Code:
nano ufw-ddns.sh

#!/bin/bash
HOSTNAME=THAY_TÊN_DDNS_VÀO_ĐÂY

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
  echo "This script must be run as root"
  exit 1
fi

new_ip=$(host $HOSTNAME | head -n1 | cut -f4 -d ' ')
old_ip=$(/usr/sbin/ufw status | grep $HOSTNAME | head -n1 | tr -s ' ' | cut -f3 -d ' ')

if [ "$new_ip" = "$old_ip" ] ; then
  echo IP address has not changed
else
  if [ -n "$old_ip" ] ; then
    /usr/sbin/ufw delete allow from $old_ip to any
  fi
  /usr/sbin/ufw allow from $new_ip to any comment $HOSTNAME
fi
Chỉnh cho script này chạy liên tục mỗi 2 phút để cập nhật IP:
Code:
chmod +x ufw-ddns.sh
crontab -e
*/2 * * * * /home/ubuntu/ufw-ddns.sh
Chỉnh ufw giữ trạng thái đang hoạt động khi restart máy, nếu không khi restart máy, ufw sẽ bị tắt:
Code:
nano /lib/systemd/system/ufw.service

Before=network.target
After=netfilter-persistent.service

3/ Tắt IPv6:

Mặc định máy ảo sẽ được cấp 1 IPv4 và 1 IPv6, bình thường mình chỉ dùng IPv4 nên mình tắt IPv6 này đi luôn cho đỡ rối
Code:
nano /etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"

update-grub
reboot
Sau khi reboot xong dùng lệnh sau để xem IP, nếu IPv6 biến mất là ok:
Code:
ip a

cl…
closeup

11/2011

@closeup 11/2011
#928
Ưng 4
sau mấy ngày vất vả, cuối cùng cũng reg dc cái acc, dẫu biết chặng đường để tạo dc instance 24gb ram còn xa
Các thím, nếu bị lỗi ở khúc add thẻ, thì cứ mạnh dạn vô chat live với nó, nó xử lý trong 5' giống mình nhé
Chủ thớt đi ngang thì quăng cái này lên #1 cho bà con biết với
https://store-oracle.custhelp.com/app/chat/chat_launch

vu…
vuducdong

@vuducdong
#993
Ưng 4
Sau khi dùng một thời gian thì mình tổng hợp thông tin cho các bạn nào cũng quan tâm tới Oracle Cloud nhé.

Một số thông tin cần lưu ý khi đăng ký và sử dụng Oracle Cloud:

1. Tại sao tôi cần cung cấp thông tin thẻ credit hoặc debit card khi đăng ký Oracle Cloud Free Tier?


Để cho phép chúng tôi cung cấp tài khoản Oracle Cloud miễn phí cho các khách hàng, chúng tôi cần đảm bảo rằng chủ tài khoản là người thực. Chúng tôi xác minh và thiết lập tài khoản cho bạn dựa trên email, số điện thoại và credit/debit card mà bạn cung cấp. Với người dùng tại Mỹ, bạn có thể thấy khoản phí tạm thời là $1 trên bảng sao kê. Người dùng tại các quốc gia khác sẽ thấy khoản phí tương tự bằng đồng nội tệ của quốc gia đó. Các khoản phí này dùng để xác minh và sẽ tự động hoàn trả, thông thường là trong vòng 3 tới 5 ngày.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin thẻ credit/debit card để tự động nâng cấp trong chương trình Always Free hoặc Free Trial lên tài khoản trả phí mà chưa được sự cho phép của bạn.

2. Phương thức thanh toán nào được Oracle chấp nhận?

Chúng tôi chỉ chấp nhận thẻ credit/debit card (tín dụng/ghi nợ). Lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận thẻ virtual cards (thẻ ảo) hoặc prepaid cards (thẻ trả trước).


3. Home Region là gì?

Khi bạn đăng ký mới trên Oracle Cloud Infrastructure, Oracle sẽ tạo một tenancy cho bạn trên một region. Đây là home region của bạn. Home region là nơi mà các tài nguyên IAM được định nghĩa. Khi bạn đăng ký region khác, các tài nguyên IAM của bạn có sẵn cho các region mới, tuy nhiên, các định nghĩa chính nằm ở home region và chỉ có thể thay đổi ở đó.
Lưu ý Quan trọng:
Home region chứa thông tin tài khoản và các định nghĩa tài nguyên. Nó không thể thay đổi sau khi tenancy của bạn được cấp phép.
Các tài nguyên của bạn chỉ có thể tạo và cập nhật ở home region là:

 • Users
 • Groups
 • Policies
 • Compartments
 • Dynamic groups
 • Federation resources
Khi sử dụng API để cập nhật các tài nguyên IAM, bạn cần sử dụng endpoint của home region. IAM tự động cập nhật cho các region trên các tenancy.

Khi bạn đăng ký tenancy trên region mới, tất cả các chính sách từ home region được thực thi cho region mới.


Tôi có thể thay đổi home region không?

KHÔNG. Oracle chỉ định home region và bạn không thể thay đổi nó.

Ưu tiên chọn các khu vực gần Việt Nam như Singapore, Seoul (hoặc Chuncheon), Tokyo, Hyderabad (hoặc Mumbai), Melbourne (hoặc Sydney), Dubai, SanJose.
Trước khi quyết định chọn Home Region bạn tham khảo tốc độ và độ trễ của từng khu vực tại đây: https://cloudharmony.com/speedtest-for-oracle

Tôi có thể chọn thêm Region khác ngoài Home Region không?


CÓ THỂ.

Các tài khoản Trial, free tier và pay-as-you-go bị giới hạn chỉ duy nhất 1 region. Bạn có thể yêu cầu tăng mức giới hạn (truy cập To request a subscribed region limit increase để biết thêm chi tiết).

Tài khoản trả phí thường niên (thuê bao theo tháng) có thể đăng ký tất cả các regions đang được công khai.


Để yêu cầu mở thêm bạn theo hướng dẫn:
 1. Mở menu Help, chọn Support và kích chuột vào mục Request service limit increase.
 2. Rồi làm theo các bước sau:
 • Primary Contact Details: Nhập tên và email của người yêu cầu. Chỉ nhập một email. Một lá thư xác nhận sẽ được gửi tới email này.
 • Service Category: chọn Regions.
 • Resource: chọn Subscribed region count.
 • Tenancy Limit: điền số lượng.
 • Reason for Request: Nhập lý do yêu cầu. Nếu yêu cầu của bạn là khẩn cấp và bất thường, xin vui lòng cung cấp chi tiết tại đây.
3. Nhấp chuột vào Submit Request.
Sau khi bạn gửi yêu cầu, nó sẽ được xứ lý. Thời gian phản hồi có thể là vài phút hoặc vài ngày. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, sẽ có một email xác nhận gửi cho bạn.
Nếu chúng tôi cần thêm thông tin về yêu cầu của bạn, một email tiếp theo sẽ được gửi tới bạn.


4. Lợi ích khi chuyển từ Free account sang Paid account (pay as you go)

- Việc tạo VM Instances sẽ dễ dàng hơn, ít khi hoặc không bị out of capacity như Free account và không bị giới hạn CPU, RAM, có thể chọn từ 1 OCPUs, 6GB RAM tới tối đa 80 OCPUs, 512GB RAM (nên chọn mức vừa phải với nhu cầu sử dụng, để cho mọi người còn có tài nguyên sử dụng)


- Lưu ý dung lượng Block Volume: 200GB (free), nếu vượt quá thì phải trả phí, mặc định mỗi Boot Volume là 50GB (47GB dữ liệu, cài đặt và 3GB cho boot), bạn có thể tùy ý tăng giảm dung lượng mỗi Boot Volume miễn sao tổng không vượt quá 200GB (nghĩa là sẽ ảnh hưởng tới số lượng VM instance mà bạn có thể tạo để hưởng free). Dịch vụ backup volume (mất phí)

Để quản lý và kiểm tra hạn mức và các dịch vụ sử dụng tại đây:
5. Lợi ích khi sử dụng VPS với Oracle Cloud

- miễn phí trọn đời (đối với các mục mà Oracle miễn phí)

- cài đặt máy chủ VPN (giao thức wireguard, openvpn v.v..) , chặn lọc quảng cáo (adguard home, pihole), bảo mật DNS (Unbound hoặc adguard home với DoH)

tham khảo cài đặt WireHole-UI (kết hợp giữa VPN Server wireguard, Pi-Hole, Unbound) với giao diện quản lý Wireguard Client thân thiện, dễ sử dụng tại đây:

https://thuanbui.me/wirehole-ui-wireguard-vpn-server-dns-chan-quang-cao/


Chúc các bạn một ngày tốt lành!